Deze website is bedoeld om u informatie over beschermd wonen te verschaffen en een overzicht van wooninitiatieven voor iedereen met een psychische problematiek te geven. Met dit als doel zal BeschermdWonen.n zich naar beste kunnen inspannen om correcte en actuele informatie op deze website te plaatsen. Alle informatie die naar BeschermdWonen.n en de website beschermdwonen.nl wordt gestuurd, dient dan ook waarheidsgetrouw te zijn, de rechten van derden niet te schenden, en niet in strijd met de wet te zijn.

Deze disclaimer is per 9 oktober 2015 van toepassing en geüpdated op 26 september 2016.

1. Disclaimer

Ondanks onze constant en zorgvuldige aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden kan BeschermdWonen.n geen verklaring of garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie. Ook kan BeschermdWonen.n niet instaan voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in deze website wordt verwezen.

BeschermdWonen.n kan dan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuist of onvolkomen informatie. Dit geldt onder meer ter zake van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, ter zake van oneigenlijk gebruik van informatie die via deze website of e-mail aan BeschermdWonen.n wordt gezonden of aan u wordt gezonden en ter zake van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

BeschermdWonen.n kan daarnaast ook niet instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. BeschermdWonen.n kan evenmin garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

2. Auteursrecht

De inhoud van deze website is gepubliceerd door BeschermdWonen.n en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen, onderliggende broncode, software en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van BeschermdWonen.n.

Hierbij wordt toestemming verleend om elektronische kopieën en afdrukken te maken van delen van deze website uitsluitend met als doel om deze website te gebruiken als informatiebron voor BeschermdWonen.n producten. Elk ander gebruik van materiaal van deze website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, modificatie, distributie, of heruitgave, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeschermdWonen.n is verboden.

3. Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast door BeschermdWonen.n en haar afnemers. BeschermdWonen.n behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

4. Opmerkingen

Opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u middels de contact-pagina aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat deze website niet volledig is of als deze fouten bevat, horen wij dat natuurlijk graag van u.