Omdat iedereen van heldere en simpele taal houdt, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in online PDF formaat: algemene voorwaarden.pdf (gelieve Adobe Acrobat versie 4.0 of hoger te gebruiken om het pdf-bestand te openen).

Deze algemene voorwaarden zijn per 9 oktober 2015 van toepassing en geüpdated op 26 september 2016.

Artikel 1. Definities

1.1. BeschermdWonen.nl, gevestigd te Amroth 14a, 5663 RD - Geldrop, met KvK-nummer 72110449 en btw-nummer NL858988914B01.
1.2. Website(s): de websites die vallen onder BeschermdWonen.nl, waaronder beschermdwonen.nl en zorgindegemeente.nl.
1.3. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie BeschermdWonen.nl Diensten verricht, dan wel met wie BeschermdWonen.nl een Overeenkomst aangaat of met wie BeschermdWonen.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
1.4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen BeschermdWonen.nl en Afnemer tot stand komt, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop.
1.5. Contactpersoon: de persoon die namens Afnemer gemachtigd is Overeenkomsten aan te gaan.
1.6. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die BeschermdWonen.nl voor of ten behoeve van Afnemer verricht.
1.7. Vermeldingspakket: Een Dienst van BeschermdWonen.nl, bestaande uit de mogelijkheid voor Afnemer om vermeldingen van het zorgaanbod van de Afnemer op een of meerdere Website(s) van BeschermdWonen.nl te plaatsen, gelimiteerd door overeengekomen restricties.
1.8. Beheerpaneel: het online paneel waarop Afnemers kunnen inloggen om vermeldingen binnen het Vermeldingspakket toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen.
1.9. Inloggegevens: een combinatie van emailadres en wachtwoord waarmee Afnemers toegang hebben tot het Beheerpaneel.
1.10. User Generated Content: alle content die afkomstig is van zorgaanbieders en de bezoekers van de Websites, waaronder waarderingen en reacties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen BeschermdWonen.nl en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Afnemer gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door BeschermdWonen.nl schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de Overeenkomst van kracht.
2.4. Op deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Algemeen

3.1. Type- en spelfouten zijn voorbehouden.
3.2. Schriftelijke correspondentie kan per brief dan wel per e-mail plaatsvinden.
3.3. Afnemer wijst binnen haar organisatie een Contactpersoon aan en geeft de contactgegevens van deze Contactpersoon door aan BeschermdWonen.nl. De Contactpersoon is bevoegd om namens Afnemer Overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of op te zeggen.
3.4. Afnemer geeft wijzigingen omtrent de Contactpersoon of diens contactgegevens tijdig door aan BeschermdWonen.nl. Gevolgschade door het nalaten hiervan komt voor rekening van Afnemer.
3.5. BeschermdWonen.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
3.6. Afnemer zal aan BeschermdWonen.nl alle voor de uitvoering van BeschermdWonen.nl's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen BeschermdWonen.nl en Afnemer, worden Overeenkomsten aangegaan voor de duur van één jaar.
4.2. Een Overeenkomst tussen BeschermdWonen.nl en Afnemer, die is aangegaan voor één jaar, zal elk jaar na deze termijn stilzwijgend voor één jaar worden verlengd, tenzij BeschermdWonen.nl en/of Afnemer uiterlijk drie maanden voor het einde van de Overeenkomst of verlenging daarvan schriftelijk kenbaar maakt de Overeenkomst niet wenst te verlengen.
4.3. BeschermdWonen.nl is gerechtigd de overeengekomen prijzen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer aan te passen voor Diensten die volgens de Overeenkomst zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, met ingang van de eerstvolgende verlenging van de Overeenkomst. Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door BeschermdWonen.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen, dan is Afnemer gerechtigd binnen een maand na deze kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per eerstvolgende verlenging van de Overeenkomst, ook indien deze termijn valt in de laatste drie maanden van de duur van de Overeenkomst of diens verlenging.
4.4. De vergoeding wordt jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient door Afnemer per bankoverschrijving voldaan te worden.

Artikel 5. Beheerpaneel

5.1. ZDIG kan niet garanderen dat altijd gebruik kan worden gemaakt van het Beheerpaneel.
5.2. Afnemer dient de Inloggegevens vertrouwelijk en met zorg te behandelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de Inloggegevens.
5.3. Indien BeschermdWonen.nl redelijkerwijs kan vermoeden dat onbevoegden gebruik kunnen maken van de Inloggegevens, heeft BeschermdWonen.nl het recht de bewuste Inloggegevens onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die BeschermdWonen.nl hierdoor lijdt op Afnemer te verhalen, zonder dat BeschermdWonen.nl aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Afnemer.
5.4. Afnemer zal zich inspannen om de informatie over zijn organisatie en zorgaanbod correct en up-to-date te houden. BeschermdWonen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze informatie en voor verdere informatie die door Afnemer op een Website wordt geplaatst en Afnemer vrijwaart BeschermdWonen.nl voor aanspraken van derden terzake.
5.5. BeschermdWonen.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Afnemer via de Website ingevoerde gegevens, maar BeschermdWonen.nl kan hieromtrent geen garantie geven.
5.6. BeschermdWonen.nl behoudt zich het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door Afnemer aan BeschermdWonen.nl ter beschikking is gesteld als onderdeel van vermeldingen wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgever technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
5.7. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Afnemer (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) kan BeschermdWonen.nl aanleiding geven de vermelding aan te passen en/of op niet-zichtbaar te zetten.

Artikel 6. Betalingen

6.1. Indien Afnemer in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het verschuldigde bedrag aan BeschermdWonen.nl, heeft BeschermdWonen.nl het recht vermeldingen uit het Vermeldingspakket van Afnemer op Websites (deels) op niet-zichtbaar te zetten, totdat betaling door Afnemer heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld.
6.2. Afnemer is verplicht BeschermdWonen.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure te vergoeden, indien Afnemer ook na tenminste drie betalingsherinneringen het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
6.3. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van BeschermdWonen.nl, tenzij hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
6.4. Afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Afnemer binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.

Artikel 7. Ontbinding van de Overeenkomst

7.1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is BeschermdWonen.nl gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd BeschermdWonen.nl's andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat BeschermdWonen.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De Websites bevatten uitgaande links naar websites van derden, die niet door BeschermdWonen.nl worden beheerd. BeschermdWonen.nl kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites van derden, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. BeschermdWonen.nl kan voor deze inhoud dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
8.2. Indien Afnemer constateert dat BeschermdWonen.nl in de uitvoering van de uitvoering van de Overeenkomst is tekortgeschoten dient Afnemer dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan BeschermdWonen.nl schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. BeschermdWonen.nl zal in voorkomende gevallen door Afnemer een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
8.3. BeschermdWonen.nl is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt als gevolg van tekortkomingen van BeschermdWonen.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BeschermdWonen.nl of haar leidinggevenden.
8.4. BeschermdWonen.nl besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BeschermdWonen.nl geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. BeschermdWonen.nl accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.
8.5. BeschermdWonen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade of bedrijfsschade, voortvloeiend uit het gebruik van Diensten.
8.6. Mocht BeschermdWonen.nl desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Afnemer is gefactureerd en door Afnemer aan BeschermdWonen.nl is betaald voor de levering van Vermelding(en) in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. BeschermdWonen.nl verklaart dat, voor zover zij weet, door de Websites geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. BeschermdWonen.nl kan Afnemer niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.2. Afnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van BeschermdWonen.nl, dan wel haar toeleveranciers of andere Afnemers met betrekking content van de Websites, zoals de vermeldingen, User Generated Content en overige content, bijvoorbeeld door deze te kopiëren, te bewerken of na te maken.
9.3. Indien BeschermdWonen.nl Afnemer het recht verleent van enig recht gebruik te maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de Overeenkomst.
9.4. Alle bestaande en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten op (de inhoud van) de Vermelding(en), de Website, User Generated Content en de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt, berusten bij BeschermdWonen.nl, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
9.5. Afnemer mag de verstrekte User Generated Content slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met BeschermdWonen.nl is overeengekomen. Het is Afnemer niet toegestaan om informatie die aan Afnemer is verstrekt, zoals User Generated Content, zonder schriftelijke toestemming van BeschermdWonen.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is BeschermdWonen.nl bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2 Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van BeschermdWonen.nl aan hun verplichtingen, brand, overheidsmaatregelen, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, uitsluiting, belemmerende weersomstandigheden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, alsmede iedere andere situatie waarop BeschermdWonen.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van BeschermdWonen.nl als in het bedrijf van derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken.